صفحه اصلی
مهندسی مکانیک
کلاسهای دپارتمان
آزمونهای آزمایشی
منابع و مشاوره
سوالات متداول
دانلود رایگان
نمایندگی ها
سبد خرید
درباره ما
   بودجه بندی آزمون های آزمایشی دپارتمان

با سلام خدمت داوطلبان عزیز آزمونهای آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی مکانیک ویژه کنکور ارشد 98

بودجه بندی (25 درصد اول) آزمون‌های آزمایشی دپارتمان مهندسی مکانیک بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

ریاضی عمومی 1 و 2

تابع: دامنه، برد تابع، توابع معکوس، زوج و فرد، اعداد مختلط، حد و پیوستگی توابع یک متغیره

مشتق و کاربرد مشتق یک متغیره شامل مشتق توابع و مشتقهای زنجیره ای و مشتق مراتب بالاتر

قضایای رل و میانگین و اکسترمم‌ها

معادلات دیفرانسیل

مقدمات : تعاریف اولیه، تشکیل معادلات دیفرانسیل، بازنویسی یک معادله دیفرانسیل با تغییر در متغیر و تغییر در تابع، حل معادلات دیفرانسیلی که تنها نیاز به عمل انتگرال گیری دارند، مسائلی که المان های لازم برای پاسخ در خود معادله دیفرانسیل وجود دارد، معادلات دیفرانسیل مرتبه اول جدایی پذیر، همگن، مرتبه اول خطی، برنولی، کامل، عامل انتگرال ساز، حل معادلات دیفرانسیل با تغییر متغیر یا تغییر تابع، مسیرهای قائم، پوش و جواب غیرعادی

ریاضی مهندسی

مباحث مقدماتی اعداد مختلط، توابع مختلط (حد و مشتق، قضایای کوشی ریمان، توابع تحلیلی)، نگاشت

ترمودینامیک

مفاهیم اولیه ترمودینامیک: تعریف سیستم و حجم کنترل و سطح کنترل، خواص گسترده و شدتی، مفهوم تعادل ترمودینامیکی، معادله حالت گاز کامل، مفهوم فرآیندهای شبه تعادلی و غیرتعادلی، تشخیص نوع فرآیند (فشار ثابت، دما ثابت و ...)، فرآیند پلی تروپیک

نمودارهای ترمودینامیکی (P-T و T-v و P-v): نمودارهای فشار بر حسب دما ، نموداردما بر حسب حجم مخصوص و نمودار فشار بر حسب حجم مخصوص برای مواد خالص، کیفیت و کاربرد آن در مخلوط های دو فازی

قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته و سیستم های باز: تعریف کار، انواع کار، کار در فرآیندهای مختلف ترمودینامیکی، تعریف آنتالپی و گرمای ویژه،  قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های بسته، قانون اول ترمودینامیک برای سیستم های باز (حجم کنترل)، فرایند اختناق، ضریب ژول تامسون

مکانیک سیالات

مفاهیم اولیه و خواص سیالات: خواص سیالات (چگالی، وزن مخصوص، ویسکوزیته، ضریب کشش سطحی، مدول بالک و ...)، قانون لزجت نیوتن و کاربردهای آن، پدیده های مربوط به کشش سطحی (نیروی کشش سطحی، اختلاف فشار ناشی از کشش سطحی، مویینگی)، تعاریف اولیه سیالات غیرنیوتنی

استاتیک سیالات: روش مانومتری برای پیدا کردن اختلاف فشار در سیالات ساکن، انواع فشارسنج ها، نیروهای هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح تخت و خمیده، نیروی شناوری، پایداری و ناپایداری اجسام غوطه ور و اجسام شناور

سینماتیک سیالات: قضیه مشتق مادی، انواع جریان، انواع دبی و محاسبه دبی، خطوط سیالاتی (خط مسیر، خط اثر و خط جریان)

انتقال حرارت

مفاهیم اولیه انتقال حرارت و موازنه انرژی: مکانیزم­های مختلف انتقال حرارت، قانون فوریه، نکات مربوط به ضریب هدایت، قانون سرمایش نیوتن، نکات مربوط به ضریب جابجایی، قانون استفان-بولتزمن، تعریف شار، موازنه انرژی برای بدست آوردن دمای سطح اجسام

معادله حرارت (معادله اساسی هدایت): تعریف ضریب نفوذ حرارتی، معادله­ی اساسی هدایت در مختصات های مختلف، شرایط مرزی و اولیه، انتقال حرارت هدایت یک بعدی، توزیع دما در اشکال هندسی مختلف، آنالوژی الکتریکی (تعریف مقاومت­ حرارتی و کاربردهای آن)، مقاومت کنترل­کننده­ی انتقال حرارت، تعریف ضریب انتقال حرارت کلی، مقاومت تماسی، مواد عایق، ترتیب عایق­پیچی، شعاع بحرانی عایق

پره (سطوح توسعه یافته): معادله دیفرانسیل دما در پره­ها، توریع دما در پره ها، محاسبه نرخ انتقال حرارت در پره­ها، ضریب تأثیر(کارایی) پره، راندمان پره، راندمان کلی

استاتیک

جبر برداری (بردار، نیرو، گشتاور، زوج نیرو، تئوری وارینون)، تعادل استاتیکی (معادلات تعادل استاتیکی، اعضای دونیرویی، اعضای سه نیرویی)

مقاومت مصالح

مروری بر استاتیک

مفاهیم تنش و کرنش (تنش، کرنش، نسبت پواسون، منحنی تنش و کرنش مهندسی مواد)

بار محوری (قوانین عمومی هوک، کرنش سطحی و حجمی، تغییر شکل عضوها تحت بار محوری، سازه های نامعین تحت بارگذاری محوری، سختی محوری و مدلسازی اجزای انعطاف پذیر با فنر، تنش و کرنش محوری)

پیچش (مقاطع دایروی، مقاطع غیر دایروی، مقاطع جدار نازک، سختی پیچشی، مقاومت به پیچش، پیچش در شرایط پلاستیک)

طراحی اجزاء

مروری بر استاتیک و مقاومت مصالح

واماندگی ناشی از بارگذاری استاتیکی (خواص مکانیکی فلزات، بررسی واماندگی استاتیکی، طراحی واماندگی استاتیکی به روش ترسیمی، تمرکز تنش، مقدمه ای بر مکانیک شکست)

واماندگی ناشی از بارگذاری نوسانی (روش تنش-عمر، روابط طراحی واماندگی خستگی، طراحی واماندگی خستگی به روش ترسیمی، انباشتگی آسیب خستگی، ضربه)

محورها و اجزای جانبی محورها (طراحی محورها، طراحی خار، حدود و انطباقات)

دینامیک

سینماتیک ذرات، حرکت مستقیم الخط، حرکت منحنی الخط در صفحه (مختصات کارتزین، مماسی-نرمال و قطبی)، حرکت منحنی الخط در فضا (مختصات کارتزین، استوانه ای و کروی)، حرکت های نسبی، حرکت های مقید

ارتعاشات

مفاهیم اولیه، فنرهای معادل، محاسبه فرکانس طبیعی بدون استهلاک یک درجه آزادی به روش قانون دوم نیوتن-انرژی-ریلی، ارتعاشات آزاد با استهلاک ویسکوز و کلمب

دینامیک ماشین

مفاهیم اولیه، درجه آزادی مکانیزم ها، مراکز آنی دوران، تعیین سرعت به روش مرکز آنی دوران

کنترل

تعیین تابع تبدیل، میسون، مدلسازی سیستم های دینامیکی

ساخت و تولید

تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک

مبانی بیومکانیک

مفاهیم سینتیک و سینماتیک حرکت انسان، بیومکانیک رشد استخوان، بیومکانیک مفاصل

دروس پایه پزشکی

سلول و عملکرد آن، فیزیولوژی غشاء عصب و عضله، اصطلاحات تشریحی، استخوان شناسی، عضله شناسی، نور و پزشکی

 

بودجه بندی (25 درصد دوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی مکانیک بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

ریاضی عمومی 1 و 2

دنباله‌ها، حد دنباله‌ها، سری، همگرایی سری‌ها

انتگرال یگانه: تغییر متغیرها، توابع مثلثاتی (محاسبه انتگرال)، انتگرال جزء به جزء، توابع گاما و بتا

کاربرد انتگرال: طول قوس منحنی‌های دکارتی و قطبی، حجم منحنی‌های دکارتی و قطبی، سطح حاصل از دوران منحنی‌ها، حجم حاصل از دوران منحنی‌ها

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و مراتب بالاتر همگن از نوع ضرایب ثابت، از نوع کوشی اویلر، معادلات دیفرانسیل مرتبه دو و مراتب بالاتر غیر همگن و بحث جواب خصوصی، روش ضرایب نامعین، روش اپراتورهای معکوس، روش لاگرانژ، حل دستگاه معادلات با روش اپراتوری، بحث های خاص (روش کاهش مرتبه، یافتن پایه جواب دوم از روی پایه جواب اول، مسائل مقدار ویژه، صدق کردن تفاضل دو جواب معادله غیرهمگن در معادله همگن متناظر)

ریاضی مهندسی

انواع نقاط تکین، نواحی همگرایی سری های مختلط، بسط های تیلور و لوران، روش های محاسبه مانده، انتگرال مختلط (محاسبه مستقیم، محاسبه با روش مانده ها)، محاسبه انتگرال های حقیقی با روش مانده ها

ترمودینامیک

قانون دوم ترمودینامیک: تعریف موتور حرارتی، تعریف پمپ حرارتی و یخچال، تعریف راندمان و ضریب عملکرد، بیان کلوین-پلانک در مورد موتورهای حرارتی، بیان کلازیوس در مورد پمپهای حرارتی و یخچال، تعریف فرآیندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، قضایای کارنو، سیکل کارنو

قانون دوم ترمودینامیک از دیدگاه آنتروپی: نامساوی کلازیوس، تعریف آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک برای فرآیندهای برگشت پذیر در سیستم های بسته، نمودار دما بر حسب آنتروپی، قانون دوم ترمودینامیک برای فرآیندهای برگشت ناپذیر در سیستم های بسته، تعریف فرآیند آیزنتروپیک، روابط T-ds، محاسبه تغییر آنتروپی گاز ایده آل، محاسبه تغییر آنتروپی مواد تراکم ناپذیر، محاسبه تغییر آنتروپی منابع حرارتی و محیط و جرمهای بزرگ، اصل افزایش آنتروپی برای سیستم های بسته، قانون دوم ترمودینامیک برای سیستم های باز، راندمان آیزنتروپیک توربین و کمپرسور و ... ، محاسبه کار توربین و پمپ و ... در حالت برگشت پذیر، اصل افزایش آنتروپی برای سیستم های باز

مکانیک سیالات

معادله اولر و معادله برنولی: معادله اولر و کاربردهای آن، حرکت صلب گونه سیال (حرکت خطی و حرکت دورانی)، معادله برنولی و کاربردهای آن

فرم انتگرالی معادلات بقا: معادله پیوستگی و کاربردهای آن، معادله اندازه حرکت خطی و کاربردهای آن (محاسبه نیروی ناشی از برخورد جت به اجسام و ...، معادله اندازه حرکت زاویه ای (مسائل مربوط به آب پاش و ...)

 

انتقال حرارت

 

انتقال حرارت هدایتی دوبعدی در شرایط پایا: روش تحلیلی، روش ترسیمی، ضریب شکل هدایتی، روش عددی

انتقال حرارت هدایتی در شرایط ناپایا: عدد بدون بعد بایو، روش ظرفیت گرمایی فشرده، عدد بدون بعد فوریه، نمودارهای هایسلر، جسم نیمه­بینهایت، انتقال حرارت هدایتی ناپایا در سیستم­های چندبعدی، روش­های عددی در حل مسایل انتقال حرارت ناپایا

انتقال حرارت جابجایی اجباری (تا ابتدای جریان داخلی): لایه مرزی سرعت و لایه مرزی حرارت، ضریب انتقال حرارت جابجایی موضعی و متوسط، معادله انرژی در لایه مرزی، عدد بدون بعد پرانتل، اکرت، پکله، ناسلت و ... ، بی­بعد سازی معادلات لایه مرزی، حل معادلات لایه مرزی برای جریان آرام و درهم، تشابه رینولدز، تشابه کلبورن، جریان از روی استوانه و کره، جریان عمود بر روی مجموعه لوله­ها

استاتیک

سازه ها (خرپا، قاب، تیر)

مقاومت مصالح

خمش (تنش ناشی از خمش خالص، تغییر شکل ناشی از خمش خالص، خمش در حالت عمومی، مقاومت به خمش، خمش مرکب، خمش مقاطع چند جنسی، خمش در شرایط پلاستیک)

برش مستقیم ( برش مستقیم در مقاطع جدار ضخیم، برش مستقیم در مقاطع جدار نازک، مرکز برشی)

طراحی اجزاء

پیچ ها، پرچ ها و سایر اتصال های غیر دائم (پیچ های اتصال تحت باز محوری و برشی، پیج های انتقال قدرت)

فنرها (فنر میله پیچشی، فنر مارپیچ کششی و فشاری، فنر مارپیچ پیچشی، فنر بشقابی)

دینامیک

سینتیک ذرات، قانون دوم نیوتن، کار و انرژی، ضربه و ممنتوم خطی و زاویه ای، برخورد مستقیم و مایل، سیستم ذرات

ارتعاشات

ارتعاشات اجباری سیستم های یک درجه آزادی، نیروی وارد بر فنداسیون، ارتعاشات با دامنه متغیر نیروی تحریک، نابالانسی، ارتعاشات با تحریک جابجایی، ارتعاشات گذرا (پاسخ به شکل کلی نیروی تحریک)

دینامیک ماشین

سرعت شناسی مکانیزم ها، شتاب شناسی مکانیزم ها، مکانیزم های معادل

کنترل

فضای حالت، بدست آوردن فضای حالت از تابع تبدیل و بالعکس، پایداری، معیار پایداری راث-هرویتس

ساخت و تولید

علم مواد

مبانی بیومکانیک

بیومکانیک اندام فوقانی، بیومکانیک اندام تحتانی

دروس پایه پزشکی

فیزیولوژی قلب، فیزیولوژی گردش خون، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه گردش خون، امواج فراصوت، جریانهای پرفشار

 

(آزمون مرحله 3، 50% اول) (دوره مباحث 25 درصد اول و 25 درصد دوم)

آزمون های آزمایشی دپارتمان تخصصی مهندسی مکانیک بینـش

 


بودجه بندی (25 درصد سوم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی مکانیک بینـش

نام درس

مباحث

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

ریاضی عمومی 1 و 2

حد و مشتق توابع چند متغیره: حد توابع چند متغیره، مشتقات زنجیره‌ای، مشتقات ضمنی، مشتق سویی (جهتی)، اکسترمم‌های نسبی، قضیه اویلر، عملگرهای نابلا و قضیه لاگرانژ در اکسترمم‌های مقید

انتگرال 2 گانه: تعویض بازه و حدود انتگرال، محاسبه انتگرال‌های 2 گانه، حل انتگرال‌ها به روش لاپلاس، انتگرال‌های 2 گانه قطبی

انتگرال‌های منحنی‌الخط نوع اول و دوم، گرین

معادلات دیفرانسیل

حل معادلات دیفرانسیل با روش سری های توانی حول نقاط عادی و غیر عادی منظم، معادلات لژاندر و بسل

ریاضی مهندسی

آنالیز فوریه، سری فوریه، انتگرال فوریه، تبدیل فوریه

ترمودینامیک

کار برگشت پذیر، برگشت ناپذیری، اگزرژی: محاسبه کاربرگشت پذیر برای سیستم های بسته و باز، محاسبه برگشت ناپذیری برای سیستم های بسته و باز، محاسبه اگزرژی

سیکل های ترمودینامیکی: سیکل های توان: رانکین، برایتون، اریکسون، اتو، استرلینگ، دیزل، سیکل های ترکیبی

سیکل های تبرید: سیکل تبرید تراکم بخار، سیکل تبرید برایتون، سیکل تبرید جذبی

روابط ترمودینامیکی: تعریف ضریب تراکم پذیری در دمای ثابت، تعریف ضریب انبساط حرارتی در فشار ثابت، روابط ماکسول، رابطه کلازیوس-کلاپیرون، روابط کلی برای محاسبه تغییر انرژی داخلی و آنتالپی و آنتروپی

 

مکانیک سیالات

فرم دیفرانسیلی معادلات بقا: فرم دیفرانسیلی معادله پیوستگی، فرم سه بعدی قانون لزجت نیوتن، معادلات ناویر - استوکس، تابع جریان

آنالیز ابعادی و تشابه

جریان لزج داخل لوله ها و کانال ها: معادله انرژی، انواع تلفات انرژی، لوله های سری و موازی، جریان آرام و درهم داخل لوله ها، شعاع و قطر هیدرولیکی، جریان در بین صفحات موازی بزرگ

انتقال حرارت

انتقال حرارت جابجایی اجباری (از جریان داخلی به بعد):   لایه مرزی هیدرودینامیکی (سرعت) و لایه مرزی حرارتی در لوله ها، ضریب انتقال حرارت جابجایی در لوله ها، قانون اول ترمودینامیک در جریان داخلی، لوله با شرط مرزی شار ثابت و دما ثابت، روابط عدد ناسلت در جریان توسعه یافته در لوله ها، تغییرات عدد ناسلت در ناحیه توسعه نیافته

انتقال حرارت جابجایی آزاد (طبیعی):   مکانیزم فیزیکی جابجایی آزاد، ضریب انبساط حرارتی، لایه مرزی هیدرودینامیکی و لایه مرزی حرارتی در جابجایی آزاد، معادلات پیوستگی و مومنتوم و انرژی و بی­بعدسازی این معادلات، عدد بدون بعد گراشف، تعیین نوع جابجایی (آزاد، اجباری)، تعیین رژیم جریان در جابجایی آزاد، عدد بدون بعد رایلی، عدد ناسلت برای جابجایی آزاد از روی صفحه تخت قائم، جابجایی آزاد از سطوح شیبدار، جابجایی آزاد در محفظه های بسته، جابجایی آزاد از روی استوانه عمودی و استوانه افقی و کره

جوشش و چگالش

استاتیک

سازه ها (کابل)

اصطکاک (اصطکاک لغزشی، اصطکاک میان تسمه و قرقره، اصطکاک میان پین و قرقره، اصطکاک غلتشی)

مقاومت مصالح

روش انرژی و محاسبه تغییر شکل اجزا (انرژی کرنشی و انرژی کرنشی مکمل، انرژی کرنشی ذخیره شده در اجزای تحت بارگذاری، محاسبه تغییر شکل اجزای تحت بارگذاری، تحلیل سازه های نامعین استاتیکی، تحلیل سازه های حاوی معادله سازگاری)

کمانش (ستون های انعطاف پذیر تحت کمانش، ستون های شامل جسم صلب و فنر تحت کمانش)

طراحی اجزاء

یاتاقان های غلتشی و لغزشی (یاتاقان های غلتشی، یاتاقان های لغزشی)

چرخدنده ها (چرخدنده ساده، چرخدنده مارپیچ، چرخدنده مخروطی، چرخدنده حلزونی)

دینامیک

سینماتیک اجسام صلب در صفحه، تحلیل مطلق، اصول حرکت نسبی، مرکز آنی دوران، شتاب نسبی، مختصات دورانی و شتاب کوریولیس

ارتعاشات

ارتعاشات آزاد و اجباری سیستم های دو درجه آزادی، سیستم های جاذب دینامیک، سیستم های مرتبط

دینامیک ماشین

چرخدنده ها، بادامک ها

کنترل

تحلیل پاسخ سیستم های مرتبه اول و دوم، نوع سیستم ها و خطای حالت ماندگار، مکان هندسی ریشه ها

ساخت و تولید

قالب پرس

مبانی بیومکانیک

بیومکانیک ماهیچه، بیومکانیک ستون مهره‌ها

دروس پایه پزشکی

فیزیولوژی دستگاه گوارش، فیزیولوژی دستگاه تنفس، فیزیولوژی کلیه، غدد، پوست، دستگاه بینایی، دستگاه شنوایی، پزشکی هسته‌ای

 

 بودجه بندی (25 درصد چهارم) آزمون های آزمایشی دپارتمان مهندسی مکانیک بینـش

نام درس

مباحث

 

زبان عمومی و تخصصی

کلیه مطالب

 

ریاضی عمومی 1 و 2

انتگرال های سه گانه، انتگرال های منحنی السطح نوع اول و دوم، قضیه دیورژانس و استوکس، هندسه تحلیلی و ماتریس

 

معادلات دیفرانسیل

تبدیل لاپلاس : محاسبه انتگرال های ناسره با استفاده از تعریف لاپلاس، محاسبه تبدیل لاپلاس با استفاده از قضایا، محاسبه لاپلاس معکوس با استفاده از قضایا، حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرالی با استفاده از لاپلاس، حل دستگاه معادلات دیفرانسیل و دستگاه معادلات انتگرالی با استفاده از لاپلاس

 

ریاضی مهندسی

معادلات با مشتقات جزئی، بازنویسی PDE با تغییر متغیر و تغییر تابع، مسئله حذف تابع اختیاری، روش لاگرانژ، دسته بندی معادلات مرتبه دو شبه خطی، روش اپراتوری در معادلات با ضرایب ثابت، حل دالامبر معادله موج، استفاده از تبدیل لاپلاس و فوریه در حلPDE، روش جداسازی متغیرها و استفاده از آن در معادلات موج، حرارت، لاپلاس، جوابهای مشهور معادلات فیزیکی موج، حرارت، لاپلاس

 

ترمودینامیک

 

ترمودینامیک مخلوط ها و سایکرومتری: تعریف جزء مولی و جزء جرمی، روابط بین خواص مخلوط با خواص اجزای آن، مدل دالتون، سایکرومتری، هوای اشباع، رطوبت نسبی و مطلق، دمای نقطه شبنم، دمای اشباع آدیاباتیک، دمای حباب تر، نمودار سایکرومتری

احتراق: تعریف احتراق، احتراق کامل سوختهای هیدروکربنی، تعریف هوای نظری، نسبت هوا به سوخت، آنتالپی تشکیل، ارزش حرارتی سوخت (آنتالپی احتراق)، دمای شعله آدیاباتیک

جریان تراکم پذیر: سرعت صوت، عدد ماخ، نقطه سکون، پدیده شوک قائم، جریان آیزنتروپیک سیالات تراکم پذیر در داخل کانالی با سطح مقطع متغیر، پدیده خفگی، جریان در کانال های همگرا و واگرا، جریان آدیاباتیک گازهای کامل در کانال با سطح مقطع ثابت، جریان ایزوترم گازهای کامل در کانال با سطح مقطع ثابت

 

مکانیک سیالات

 

جریان لزج خارجی: حل های تقریبی معادلات ناویر - استوکس (تقریب های استوکس، پرانتل، اولر)، نیروی درگ و لیفت، تئوری لایه مرزی، جریان بلازیوس، حل تقریبی فون کارمن، پدیده جدایی جریان، جریان اطراف استوانه، کره و ایرفویل

جریان ایده آل (جریان پتانسیل): تابع پتانسیل و تابع جریان برای جریان در اطراف استوانه ساکن، توابع مقدماتی (تابع پتانسیل و تابع جریان برای جریانهای یکنواخت، چشمه و چاه، گرداب آزاد و دابلت)، ترکیب توابع مقدماتی

 

انتقال حرارت

 

مبدلهای حرارتی:  تقسیمبندی مبدلها بر اساس آرایش جریان و بر اساس نوع آن‌ها، مقاومت حرارتی در مبدل ها، ضریب کلی انتقال حرارت، رسوب گرفتگی مبدلهای حرارتی، قانون اول ترمودینامیک در مبدل ها، تحلیل مبدلهای حرارتی، روش LMTD، روش NTU-ɛ، منحنیهای توزیع دما، قطر معادل

تشعشع:  قانون استفان-بولتزمن، توان گسیل کلی و طیفی، قانون جابجایی وین، ضریب گسیل کلی و طیفی، ضریب جذب کلی و طیفی، ضرایب جذب و عبور، ویژگیهای تشعشعی اجسام، جسم سیاه، جسم دیفیوز، جسم خاکستری، ضریب شکل (ضریب دید) تابشی، تبادل حرارت تابشی بین سطوح، سپرهای تشعشعی، تشعشع گازها، پدیده گلخانهای، ترموکوپل

 

 استاتیک

نیروهای گسترده و ویژگی های سطوح (مرکز هندسی، ممان اول، ممان اینرسی، ممان اینرسی قطبی، شعاع ژیراسیون)

کار مجازی (مسائل دارای حالت ابتدایی و انتهایی، مسائل ساکن)

 

مقاومت مصالح

اجسام تقارن محوری (مخازن جدارنازک تحت فشار، مخازن جدار ضخیم تحت فشار، استوانه توپر تحت فشار، اجسام تقارن محوری تحت دوران)

تبدیل های تنش و کرنش (تبدیل های تنش، تبدیل های کرنش)

 

طراحی اجزاء

جوش ها و چسب ها (جوش های سر به سر، جوش های ماهیچه ای)

کلاچ ها و ترمزها (کلاچ ها، ترمزها)

اجزای انعطاف پذیر (تسمه ها، زنجیرهای غلتکی، طناب های سیمی)

 

دینامیک

سینتیک اجسام صلب در صفحه، معادلات لختی (نیوتن و اویلر)، کار و انرژی، ضربه و ممنتوم، دینامیک اجسام صلب در فضا

 

ارتعاشات

ارتعاشات سیستم های چند درجه آزادی، ماتریس های نرمی و سختی، ارتعاشات سیستم های پیوسته

 

دینامیک ماشین

تجزیه و تحلیل استاتیکی و دینامیکی مکانیزم ها، ترازمندی مکانیزم ها

 

کنترل

تحلیل پاسخ فرکانسی، دیاگرام بد و نایکوئیست، معیار پایداری نایکوئیست، حد فاز و حد بهره، کنترلرها

 

ساخت و تولید

ماشین ابزار

 

مبانی بیومکانیک

سینتیک و سینماتیک خطی و زاویه‌ای انسان، تعادل و حرکت بدن انسان، حرکت انسان در محیط سیال

 

دروس پایه پزشکی

فیزیولوژی اعصاب، دستگاه عصبی، رادیولوژی

 

 

(آزمون مرحله 6، جامع 1) (دوره تمامی مباحث)

 

(آزمون مرحله 7، جامع 2) (دوره تمامی مباحث)

 

(آزمون مرحله 8، جامع 3) (دوره تمامی مباحث)

 

 

 

هر جا که اراده ای، هست... راهی هم هست...

 

دپارتمان تخصصی و جامع مهندسی مکانیک

اولین مرکز تخصصی برگزار کننده دوره های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک در ایران